Szóbeli felvételi

A szóbeli felvételire 2024. március 05-március 06. között, előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor.

 

Szóbeli felvételi időpontok – Letöltés

A szóbeli felvételi követelményei
HITÉLETI BESZÉLGETÉS

(mindegyik tagozaton)

A szóbeli elbeszélgetés során szeretnénk megismerni a tanuló motiváltságát a református egyházi iskola iránt, az értékrendszerét, a keresztyén értékekhez, közösséghez való kötődését.
Ezért kérjük, hogy erre az alkalomra hozzon magával egy tanulói motivációs levelet, amelyből kiderül, hogy miért a mi intézményünket választották. Lelkészi / plébánosi ajánlást, valamint ezen kívül, akinek van, keresztlevelét, konfirmációs / első áldozós / bérmálkozási emléklapját, egyéb keresztyén közösségi emlékét. Ez nem kötelező, de a felvételi eljárásban előnyt jelent. Lelkészi, plébánosi ajánlás szabadon megfogalmazható.
A hitéleti elbeszélgetésen a jelentkező húz egy témát, amiről – rövidebb  felkészülési idő után – összefüggően kell beszámolnia a felvételi vizsgabizottság előtt. A felkészülés és a beszámoló alatt természetesen használhat Bibliát (ha szükséges, adunk, de hozhatja a saját Bibliáját is).

A témák a következők:

1. Mi a kedvenc bibliai történeted? Miért? Mi az üzenete számodra?
2. MI a kedvenc aranymondásod? Miért? Mi az üzenete számodra?
3. Ábrahám elhívása és Izsák születése (1Móz 12, 17 és 21)
4. József és a fáraó álmai (1Móz 37 és 41)
5. Kivonulás és páska (2Móz 11-14)
6. Jézus Krisztus születése (Lk 2)
7. Jézus Krisztus halála és feltámadása (Lk 22:47-24:12)
8. Pál apostol megtérése Damaszkuszban (ApCsel 8:1-9:30)

MATEMATIKA
(0001 matematika-digitális kultúra tagozat)

A szóbeli vizsga matematikai feladatok megoldásából és elméleti kérdések megválaszolásából áll. A felvételi vizsga során mérjük a matematikai fogalmak pontos használatát, a probléma-megoldásban és a logikus gondolkodásban való gyakorlottságot, az elsajátított módszerek alkalmazásának képességét is.
A szóbeli vizsgán csak a feladat megoldásmenetének ismertetését várjuk, rövid felkészülési idő után. A vizsgán számológép használható.

Gondolkodási módszerek
– Szabatos, pontos szóbeli és írásbeli fogalmazás.
– Elemek halmazokba rendezése, halmazműveletek (metszet, unió, különbség).
– Egyszerűbb kombinatorikai feladatok
Számtan, algebra
– Műveletek a valós számok körében.
– Hatványozás és azonosságai egész kitevőre.
– Négyzetgyök.
– Egyszerű algebrai egész kifejezések átalakítása, algebrai törtek előjelének vizsgálata, helyettesítési érték.
– Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása.
– Szöveges feladatok megoldása.
– Törtrész és százalékszámítás.
– Egyenes és fordított arányosság, arányos következtetések.
– Oszthatóság.
Diagramok
– Oszlop és kördiagramok értelmezése, készítése
Függvények
– Elsőfokú, másodfokú, abszolútérték függvények.
– Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása.
– Grafikonok olvasása, készítése.
Geometria
– Nevezetes ponthalmazok (szakaszfelező merőleges, szögfelező) és szerkesztésük
– Szögek fajtái, mérésük, szögpárok.
– Sokszögek tulajdonságai, csoportosításuk különböző szempontok szerint.
– Háromszögek, négyszögek területe, kerülete.
– Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei.
– Pitagorasz tétel alkalmazása síkbeli számításoknál.
– Kör és részeinek kerülete, területe.
– Síkbeli geometriai transzformációk. (Tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés)
Szimmetrikus alakzatok. (Tengelyes, középpontos)

ANGOL NYELV
(0002 angol nyelvi tagozat)

Az emelt óraszámú, haladó angol nyelvi csoportba azok jelentkezését várjuk, akik már korábban is tanultak angolul. Ezért a felvételi alkalmával, egy angol nyelven folytatott beszélgetés során a jelentkező diák két feladatot kap.
Első feladata, rövid felkészülési idő után, néhány angol, nyelvtanilag hibás mondat javítása és indoklása. Ennél a feladatnál az alapvető nyelvtani szerkezetek ismeretére kérdezünk rá. A mondatok szókincse is a legismertebb, legalapvetőbb angol szavakból áll.
Az ezt követően sorra kerülő beszélgetésen a jelentkező önállóan fejti ki gondolatait az alább megadott tíz témakör egyikéről, kép és irányított kérdések segítségével.

Nyelvtani szerkezetek:

 • igeidők – egyszerű jelen, folyamatos jelen, egyszerű múlt, folyamatos múlt, present perfect, egyszerű jövő, be going to
 • melléknevek (közép és felsőfok) – megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek (some, any, much, many, a lot of, lots of)
 • határozók (idő-, mód- és helyhatározók)
 • létezés kifejezése (létige, there is, there are)
 • kérdésszerkesztés (az felsorolt igeidőkben)
 • feltételes mondatok (első és második)
 • módbeli segédigék (can, could, must, have to, mustn’t, don’t have to, should, need)
 • névmások (személyes, birtokos, vonatkozó, visszaható, kölcsönös, mutató)
 • kötőszavak (and, but, so stb.)
 • birtoklás kifejezése (of, ‘s, my/your…, mine/yours…stb.)
 • felszólítás

Témakörök

1. Family, personal details, friends
introduction (name, age, date of birth, place of birth, address, job, describing your looks and personality)
members of your family, introducing friends (name, job, looks and personal characteristics)
friends (when you first met, what you do together, where you go)

2. School

plans for the future (What would you like to do?) subjects (favourite subject), timetable classroom, teachers, favourite teacher,

3. Neighbourhood, Housing

place of living (house, flat, what type), district, neighbourhood, garden
inside the house (rooms: bedroom, bathroom, kitchen, study, living room, attic, basement)
furniture, your room (what is it like, what is there?), decorations

4. Free time, hobbies, pets

free time activities (which ones do you do?)
your hobbies
going to the cinema, theatre, concert, museum
pets, favourite animal

5. Meals and drinks, shopping

food (bakery products, dairy products, fruit, vegetables)
healthy food and meals
main meals (breakfast, lunch, dinner), favourite food or dish, Hungarian specialities, diets
shopping for food (supermarket, hypermarket, market)

6. Daily routine, housework

a typical weekday, a typical weekend
housework (what housework do you do? How do you share it in your family?)

7. Health and illnesses

illnesses, symptoms
at the doctors, pharmacy, healthy way of life, taking care of your health

8. Fashion and Clothes

shopping for clothes (men’s wear, women’s wear), what is fashionable now?
clothes, materials, colours, what do you wear on weekdays and to the theatre or for celebrations?

9. Weather

 weather, seasons, favourite season, what do you wear in the different seasons

10. Traffic, travelling, giving directions in the city

 travelling by public transport, tickets, pass, ticket inspectors
travelling long distances (train, coach, plane, ship, car), at the airport and the railway station

NÉMET NYELV
(0003 német nyelvi tagozat)

Az emelt óraszámú, haladó német nyelvi csoportba azok jelentkezését várjuk, akik már korábban is tanultak németül. Ezért a felvételi alkalmával, egy német nyelven folytatott beszélgetés során a jelentkező diák két feladatot kap.
Első feladata, rövid felkészülési idő után, néhány magyar mondat német nyelvre fordítása. Ennél a feladatnál az alapvető nyelvtani szerkezetek ismeretére kérdezünk rá. A mondatok szókincse is a legismertebb, legalapvetőbb német szavakból áll.
Az ezt követően sorra kerülő beszélgetésen a jelentkező önállóan fejti ki gondolatait az alább megadott nyolc témakör egyikéről, kép és irányított kérdések segítségével.

Nyelvtan
– főnévragozás (alanyeset, tárgyeset, részes eset, birtokos eset), határozott és határozatlan névelő
– igeragozás jelenidőben (rendes és rendhagyó igék, létige, birtoklást kifejező ige)
– igeidők (Präteritum hatte, war, Perfekt, egyszerű jövő)
– módbeli segédigék (müssen, können, wollen, sollen, dürfen, mögen, möchte)
– melléknévfokozás
– melléknévragozás
– névmások (személyes névmás, birtokos névmás, vonatkozó névmás, visszaható névmás)
– főmondati szórend (egyenes, fordított, kérdő)
– mellékmondat
– kötőszavak, szórend egyenes szórenddel, fordított szórenddel, mellékmondati szórenddel
– felszólítás
– határozószók (idő, mód és helyhatározók)
– kérdőszavak, kérdések szerkesztése
– számnevek (tőszámnevek, sorszámnevek, dátum)

Témakörök
1. Familie, Vorstellung, Freunde
– Vorstellung (persönliche Daten (Name, Alter, Geburtsdatum und -Ort, Adresse, Aussehen)
– Familienmitglieder (Wer ist in der Familie? Alter, Eigenschaften, Beruf, Aussehen usw.)
– Freunde

2. Schule
– Welche Schule besuchst du? Wo?
– Schulfächer, Lieblingsfächer
– Schulgabäude, Lehrer in der Schule. Lieblingslehrer
– Zukunftspläne – Was möchtest du werden?

3. Wohnen
– Wo wohnst du? (Adresse, Haus, Umgebung, Garten usw.)
– Größe, Räume im Haus/ in der Wohnung
– Mein Zimmer. Einrichtung.

4. Hobby, Freizeit, Haustiere
– Freizeitgestaltung (zu Hause, am Wochenende, mit der Familie, mit Freunden usw.)
– Treibst du Sport? Was? Wie oft? Wo?
– Hast du Haustiere? Was für welche?

5. Ernährung
– Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen, Abendessen)
– Was isst du im Allgemeinen? Hast du Lieblingsspeise?
– Kannst du kochen?
– Isst du in der Mensa oder zu Hause zu Mittag?
– Kennst du ungarische Spezialitäten?

6. Tagesablauf, Hausarbeit
– Wann stehst du auf? Was machst du morgens?
– Was machst du nach dem Unterricht? Was machst du am Abend?
– Wie verbringst du das Wochenende?
– Hilfst du zu Hause im Haushalt?

7. Kleidung, Mode
– Was trägst du gern? (Kleider, Farben)
– Was trägst du in der Schule? Was trägst du zu Hause?
– Wo kaufst du deine Kleidungsstücke?

8. Wetter, Jahreszeiten
– Wie ist das Wetter heute?
– Beschreibe die Jahreszeiten (Frühling, Sommer, Herbst, Winter)
– Welche Jahreszeit magst du/magst du nicht? Warum?
– Kleider im Winter, im Sommer

Matematika-informatika, humán és biológia-kémia tagozatainknál, a felkészüléshez valamennyi forgalomban lévő általános iskolai 7. illetve 8. osztályos tankönyv használható.

HUMÁN

TÖRTÉNELEM
(0004 humán tagozat)

Tételhúzás után, a tanuló felkészülési időt kap, majd beszélgetésre kerül sor az általa húzott téma alapján. Történelmi Atlasz használata megengedett, ezt a helyszínen biztosítjuk. A felvételiző feladata, a tananyaghoz kapcsolódó források szövegértés központú elemzése, a beszélgetés alkalmával.

Témakörök:
1. Az ókori Róma (Császárok, római emlékek hazánk területén, oktatás)
2. Az egyház története (kereszténység kialakulása, vértanúktól a keresztény császárokig, hitviták kora, reformáció)
3. Árpád-házi királyaink
4. Kiegyezés (kiegyezés folyamata, boldog békeidők, nemzetiségi viszonyok, Budapest születése)
5. Magyarország az első világháborúban

BIOLÓGIA-KÉMIA
(0005 biológia-kémia tagozat)

A biológia szóbeli meghallgatáson két tételt húznak a jelentkezők a megadott témakörökből, melyekről maximum 10 percben kell beszélniük.

Embertan:
1. Sejtek és szövetek
2. A kültakarónk felépítése, feladatai, bőrelváltozások
3. Az ember légzőszervrendszerének felépítése és működése
5. Táplálkozás és egészséges életmód

Rendszertan:
1. Vírusok, baktériumok jellemzése
2. A moszatok törzseinek jellemzése, gombák, zúzmók
3. Mohák, harasztok, nyitvatermők, zárvatermők (egyszikűek és kétszikűek) jellemzése
4. Gyűrűsférgek, puhatestűek jellemzése
5. Ízeltlábúak, gerincesek (halak, kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök) jellemzése


Ökológia:
1. Életközösségek, anyagforgalmak
2. Trópusi éghajlati öv élővilága
3. Mérsékelt éghajlati öv élővilága
4. Hideg éghajlati öv élővilága
5. Óceáni élővilág
6. Természetvédelem és környezetvédelem

A kémia szóbeli meghallgatáson a felkészülési idő alatt elméleti és egyszerű számítási feladatokat kell megoldani (a számítások a kémiai reakciók tömegviszonyai, valamint az oldatok összetétele témaköréből lesznek). Ezután szóban elméleti kérdésekre kell válaszolni, és az írásbeli feladatokra adott válaszok is megbeszélésre kerülnek. Számológépet hozzon a felvételiző, periódusos rendszert biztosítunk.

Szóbeli témakörök:
1. A kémia tárgya, az anyagok csoportosítása (elemek, vegyületek, keverékek)
2. A periódusos rendszer.
3. A kémiai reakciók fajtái (egyesülés, bomlás; exoterm, endoterm; sav-bázis, redoxi folyamatok)
4. Az anyagok képlete, reakcióegyenletek rendezése
5. A hidrogén és a víz. Oldatok töménysége. Vízszennyezés, ásványvíz, termálvíz,
gyógyvíz.
6. A legfontosabb savak (pl. sósav, kénsav, salétromsav), bázisok (NaOH, Ca(OH)2, NH3)
7.A legfontosabb fémek és vegyületeik (vas, alumínium, réz, nátrium, kálcium)
8. Az oxigén – égés, tűzoltás
9. A levegő – szennyezése és védelme