Iskolatörténet

Az intézmény rövid története a 11. számú Általános Iskola indulásától a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnáziumig

Iskolánk az 1980/81-es tanévben nyitotta meg kapuit az újonnan épült Rózsakerti lakótelep közepén 11. sz. Általános Iskola néven. Az osztályokat folyamatosan töltötték fel, ahogyan az új lakótelep épületeibe költöztek be a családok. 1984/85-ös tanévben az iskola létszáma már több mint 950 fő volt, 32 tanulócsoporttal, melynek egy része az épület korlátai miatt az akkor még a Campona helyén álló régi Kerületi Művelődési Házban működött. 1988 szeptemberétől bevezettük a Nyelvi, Irodalmi és Kommunikációs Programot (NYIK), melynek elindítása Zsolnai József professzor nevéhez kapcsolódott. 1989-től a felső tagozaton megkezdtük az angol nyelv oktatását. Majd 1989-ben felmenő rendszerben az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Programot vezettük be (ÉKP), melynek pedagógiáját közvetlenül Zsolnai József professzor úrtól, a pedagógiai program megalkotójától tanultuk. Új tantárgyak: NYIK, KVK (Környezeti és Vizuális Kultúra), néptánc, néprajz, bábozás, virágrendezés, rejtvényfejtés, sakk. Ettől a tanévtől, már az első osztály második félévében angol órák is voltak, és a felmenő ÉKP-s osztályoknak második idegen nyelvet (német nyelvet) is oktattak negyedik évfolyamtól. Iskolánk a 1991/92-es tanévben már Rózsakerti Általános Iskola néven szerepelt a közbeszédben. 1998/1999-es tanévtől már hivatalosan is Rózsakerti Általános Iskola lett a neve a 11. számú Általános Iskolának, a közelben található Rozárium (Rózsakert) előtt tisztelegve. 1999-től a hatodik évfolyamtól az angol nyelvet és az informatikát emelt óraszámban és bontott csoportokban tanítottuk.

A 2001/2002-es tanévtől a Rózsakerti Általános Iskola tanulói és tanárai bekapcsolódtak az ÉKP keretei között zajló Tudományos Diákköri Kutatómunkába. A 2004/2005. tanévtől pedig elkezdtük fogadni a tanár szakos hallgatókat, első körben a Veszprémi Egyetemről. Az utóbbi években a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karával és az ELTE Természettudományi Karával van partneriskolai szerződésünk.

Az egyházi iskolává válás előzményeként érdemes megemlíteni, hogy 2010. november 5-6-án a XIV. Országos ÉKP-konferencia témája Az erkölcspedagógia és a valláspedagógia nyitott és megoldásra váró kérdései volt.

Az iskola fenntartója 2012. szeptember 1-jétől a Budapest-Budafoki Református Egyházközség, így iskolánk új nevet is kapott Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola. A dél-budai régióban és vonzáskörzetében sok ezer keresztény katolikus, református, evangélikus illetve protestáns kötődésű család él, akiknek régi igényük volt egyházi iskola alapításra. A kerületben működő Halacska Református Óvodából kikerülő leendő elsősösök számára is szükséges volt egy keresztyén iskola létrehozása.

Az iskola nevelési célja a fentieket is figyelembe véve a homo christianus nevelése. Iskolánk jelmondata az Efézusi levél 4,15 ”…az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestül őhozzá, aki a fej, a Krisztus…” A protestáns gondolkodás legfontosabb ismérveit adja át, a kritikai elvhez való következetes ragaszkodást és a megkülönböztetés képességét.

Iskolánk névadója Demjén István budafoki lelkipásztor. Demjén István szolgálatának nyoma a mai budapesti XI. és XXII. kerületben számos helyen megtalálható. 1922-ben foglalta el a budafoki református gyülekezet lelkipásztori állását. A budafoki református templom építésének a kezdeményezője és fő szervezője volt. Az építkezés alapja az a lelki építőmunka volt, melynek eredményeképp a református hívek száma folyamatosan gyarapodott, rövid idő alatt megduplázódott. A budafoki templom építésén kívül, azzal szinte egy időben Kelenvölgyben gyülekezeti ház, Nagytétényben imaház is épült. Demjén István szolgálatának köszönhető az Albertfalvi Református Imaház is.

Az egyházi átvétel előtt az általános iskola 1-8. évfolyamokon két vagy három párhuzamos osztállyal működött, jelenleg három-négy osztállyal működik évfolyamonként. A tárgyi és személyi feltételek adottak és folyamatosan javulnak. A KÉK (Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv) és a többi tantervek a fenntartóváltás engedélyezése során református szellemben átdolgozásra kerültek és az örökségül kapott pedagógiát vittük tovább mind a nyolc évfolyamon. A helyi tantervek kiegészültek a hit- és erkölcstan oktatás tantervével, melyet felmenő rendszerben vezettünk be 2012. szeptember 1-jével induló első osztályosoknak.

Hagyományteremtő és ápoló tevékenységeinket négy évtizeden keresztül alakítottuk, formáltuk a magyar népi hagyományokra építve. Már a kezdetektől felvállaltuk a néptánc, népdal éneklő fesztiválok megszervezését. A szűkebb és tágabb környezetünkben az egyetemes kultúra széles spalettájának bemutatása a Rózsakerti Esték sorozat keretén belül. Mind a gyermekek, mind a szülők nagy örömmel vesznek részt a Gála műsorokban, a keresztyén ünnepekhez kapcsolódó Játszóházakban, a Tudomány Hete előadássorozatokban.

A tehetséges gyermekek több hónapon keresztül készülnek a különböző szintű: intézményi, kerületi és országos szinten megrendezésre kerülő tanulmányi és sportversenyekre. Kiemelkedő esemény az iskola életében a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája, a Zrínyi matematika verseny, valamint a Vers és prózamondó verseny. A pedagógusok minden lehetőséget megragadnak, hogy a gyermekeket minél aktívabban bevonják a természet szépségeinek megismerésébe a havi természetjáró programok, az erdei iskolák, nyári táborok megszervezésével. Az általános iskolai és később a gimnáziumi osztályok is nagy lelkesedéssel készülnek a Határtalanul! programra, amikor a testvériskolákat is meg tudják látogatni a magyarlakta területekre való utazás során.

A meglévő hagyományaink mellett, mint keresztyén-keresztény nevelést vállaló intézmény tervezzük az új kihívásoknak megfelelő hagyományok megteremtését, szolgálva a XXI. századi elvárásoknak megfelelő nevelés-oktatás magyarországi ügyét, az evangélium igéinek folyamatos hirdetésével együtt.

A következő diagram szemlélteti az elmúlt 10 év adatainak tükrében, hogyan növekedett a tanulók és a tanulói csoportok száma, valamint ezzel együtt az itt tanító pedagógusok száma.

Az általános iskola jelentős bővülése és a szülői jelzések egyértelműen jelezték az igényt, hogy a vonzáskörzetben levő elsősorban református gyerekek számára teremtsük meg a református gimnáziumi oktatás lehetőségét. Ennek eredményeként az első gimnáziumi osztályunk a 2018/2019-es tanévben indult a 9. évfolyamon. Az új gimnáziumi épület-együttes alapkövét 2018 tavaszán tették le, és a kivitelező 2020 nyarán adta át. Így miután 2020. júniusában az első református általános iskolai évfolyam elballagott, a 2020/2021-es tanévben a 26 általános iskolai osztály, valamint a 10. és 11. évfolyam egy-egy osztálya mellett már három kilencedikes osztállyal is büszkélkedhetünk, nem elfelejtkezve arról, hogy nem a létszám (a mennyiség), hanem a tartalom (az oktatás és nevelés színvonala) a lényeges kérdés számunkra.

Az embert szabadságában és kötöttségében szemléljük, a törvény és evangélium, az elváró apai és az elfogadó feltétlen anyai szeretet szép együttműködésében.

Az iskola támaszkodni kíván a nevelés és tanítás azon hagyományaira, melyet a Rózsakerti Általános Iskola igazgatója és tanári kara dolgozott ki és valósított meg története során, egyben folyamatos műhelymunkával kíván kapcsolódni a református iskola legjobb hagyományaihoz, megőrizve és fejlesztve a művészetek és a tudományok iránti érzékenységét. Identitásának világos megfogalmazása teszi lehetővé a változó világ körülményei között is változatlan értékeinek érvényes képviseletét, méltó örökösévé válva a névadó Demjén István hitben megélt munkásságának.

„Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben,
hanem övé lesz az élet világossága.”
Jn 8,12

https://www.youtube.com/watch?v=pJE82wkwE3g